මා ගැන….

මගේ නම සමීර උදයංග.මට අවුරුදු 17(2009). මම සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට පෙනී හිටියෙ
2008 එම්.ඩී.එව් ජයවර්දන විද්‍යාලයේ. දැං මම අ‍ශෝක විද්‍යාලයේ උසස් පෙල වානිජ අංශයේ
ඉ‍ගෙනුම ලබනවා.

Advertisements%d bloggers like this: